Sandhya Ne Di Sooraj ko Dhamki – Diya Aur Baati Hum

OR