Sandhya Ki Talash Mein Suraj – Diya Aur Baati Hum

OR